Skuhna , svetovna kuhinja

posted in: ARHIV | 0

 

SKUHNA, svetovna kuhinja po slovensko, je socialno podjetniški projekt, ki sta ga razvila Zavod Global in Zavod Voluntariat skupaj z migranti in migrantkami, živečimi v Sloveniji. Filmček o Skuhni.

 V okviru Skuhne izvajamo raznolike dejavnosti, povezane s pripravljanjem in okušanjem hrane, katerih glavni namen je povezovanje migrantov  s tukajšnjim prebivalstvom. Skuhnina ponudba dejavnosti, ki jih vodijo migranti in migrantke sami, obsega: kulinarične medkulturne delavnice, kulinarične medkulturne tabore in catering s kulturnim programom. Tekom razvoja projekta bomo začeli pripravljati tudi televizijsko oddajo, v kateri bodo vključeni pripravljali svoje jedi in predstavljali dežele, iz katerih prihajajo.

 

NAMEN

Projekt je zasnovan na dejstvu, da je hrana, pripravljanje in uživanje okusnih jedi iz drugih kultur lahko močan povezovalec ljudi. Okus in vonj nam pričarata dežele, v katerih nismo še nikoli bili, njihovo kulturo, običaje, način bivanja in življenja ljudi. Pripravljanje hrane, poznavanje receptov iz dežel od koder prihajajo je obenem močna stran mnogih migrantov in migrantk, živečih v Sloveniji, ki se lahko tako vključijo v slovensko družbo, zraven pa ohranjajo in predstavljajo tradicijo in kulturne elemente svojih dežel. Eden širših namenov projekta je torej ponuditi dejavnosti, ki bodo na kreativen in prijeten način spodbujale druženje ranljive ciljne skupine in večinskega prebivalstva. Med spoznavanjem se med drugim razbijajo predsodki, ki jih imamo ljudje eden o drugem. Nadalje se vključenim v projekt omogoča usposabljanje in izobraževanje, da se potem lažje vključijo v polje dela in se finančno osamosvojijo.

VKLJUČENI

Projekt je v osnovi namenjen migrantom in migrantkam, ki prihajajo iz držav globalnega juga – Azije, Afrike, Srednje in Južne Amerike. Navkljub visokim sposobnostim, izobrazbi in želji po delu se ljudje iz tujine velikokrat soočajo s številnimi eksistencialnimi izzivi, ki izvirajo iz nepoznavanja jezika, kulturnih in pravnih značilnosti novega okolja, šibke socialne mreže ter predsodkov okolice. Tako so velikokrat potisnjeni na rob preživetja z opravljanjem slabo plačanih, nevarnih in težaških del v neurejenih delovnih razmerah. Projekt Skuhne, naravnan po smernicah socialnega podjetništva, pa jim omogoča bolj primeren, varen vstop na trg dela, v okviru katerega lahko razvijajo, uporabljajo svoje veščine, gradijo nova poznanstva, obenem pa domačinom iz prve roke omogočajo stik z deželo, iz katere prihajajo. Projekt na začetku nudi osemnajstmesečno redno zaposlitev štirim migrantom/migrantkam, tudi kasneje, ob zaključku financiranja s strani Evropskega socialnega skladain Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, je namen projekta doseči trajnost, saj gre za socialno podjetništvo. Vključeni se  najprej udeležijo sklopa izobraževanj za profesionalizacijo svojih znanj, ki jih potem lahko prenašajo naprej.

IZOBRAŽEVANJA

V projektu smo predvideli sklop izobraževanj in usposabljanj za vključene, katerih vsebino smo oblikovali skupaj s ciljno skupino tudi glede na individualne potrebe, želje, znanja, interese. Izobraževanja so skupinska in individualna, med drugim je namen tudi profesionalizirati veščine vključenih, da lahko potem svoje znanje lažje prenašajo naprej in tudi dobijo delo. Udeleženi preko izobraževanj pridobijo osnove kuharskih spretnosti, spoznajo primere dobrih praks različnih kuharskih tečajev,in taborov, spoznajo mednarodno priznane kuharske mojstre in mojstrice. Na tej podlagi s pomočjo mentorstva oblikujejo in vodijo lastne kuharske delavnice. Na podlagi posameznih potreb pa se jim omogoči tudi individualne kulturne ali jezikovne tečaje za še lažjo vključevanje v družbo. Organiziramo tudi »malo šolo marketinga«, v kateri si udeleženi pridobijo osnovne veščine za ponujanje  svojega znanja na trgu dela. Tekom razvoja projekta imajo vključeni tudi možnost za pridobivanje certifikatov, ki so potrebni za delo na področju priprave hrane.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

SKUHNA deluje po smernicah socialnega podjetništva. To področje se je začelo v Sloveniji formalno urejati z Zakonom o socialnem podjetništvu, ki je stopil v veljavo leta 2012. Socialna, včasih se uporablja tudi termin družbena ekonomija, se je v Evropi začela razvijati že v 19. stoletju kot odgovor na krizne razmere, v katerih je živelo delavstvo. Tudi danes se socialna ekonomija vse bolj pojavlja kot eden izmed možnih odgovorov na probleme gospodarskega sistema. Tovrstna ekonomija zajema dejavnosti, ki doprinesejo k skupnostni dobrobiti, k sodelovanju različnih družbenih skupin, pri čemer ljudje z »roba družbe« enakopravno sodelujejo z ostalimi. Socialna podjetja gojijo občutljiv in odgovoren odnos, tako do ljudi kot do okolja in dobrin.

Z vidika upravljanja socialnih podjetji govorimo o enakopravnem odločanju, upoštevanju glasov vseh zaposlenih in udeleženih. Vključeni se skupaj odločajo, na kakšen način se bo razvijalo podjetje, s katerimi dejavnostmi se bodo ukvarjali, pri prevzemanju delovnih nalog se upošteva individualna zanimanja, znanje, interese posameznikov in posameznic, prav tako se ves čas skrbi za ustvarjanje primernega, varnega, in če je potreba prilagojenega delovnega okolja tako v smislu medosebnih odnosov kot razporeditve dela.

Morda najbolj očitna stvar, ki ločuje socialna od »klasičnih« podjetji, je njihovo upravljanje in odnos do dobička. Socialno podjetništvo je ožji del socialne ekonomije in se nanaša na tržno delovanje, vključno z ustvarjanjem dobička. Vendar ustvarjanje dobička ni cilj sam zase, ampak je predvsem logična posledica dobrih delovnih odnosov, zadovoljstva, opravljanja »smiselne«, izpopolnjujoče dejavnosti. Omenjena podjetja imajo svoje glavne cilje – okoljskega, socialnega in ekonomskega uravnotežene – dobiček ni več glavna usmeritev, v imenu katere bi se uničevalo vse ostalo. Obenem se dobička ne deli med lastnike, lastnice, managerje ali druge zaposlene, temveč se ga vlaga nazaj v razvoj dejavnosti same, izboljšanje delovnih pogojev, izobraževanje … Socialna ekonomija je usmerjena v lokalno okolje, iz katerega črpa svoje vire in tudi vrača svoje rezultate, vključno s tržnimi, nazaj vanj.

SKUHNA JE PROJEKT SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, KI GA DELNO FINANCIRA EU IN SICER IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

Projekt se je začel s 1.10.2012  in bo trajal do 1.8.2015. Evropski socialni sklad projekt sofinancira za skupno vrednost 299.792 €.